ระบบรับเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด / ทุจริตในองค์กร / การพบเห็นสิ่งผิดปกติในองค์กร

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน [Customer Complain]


สำหรับร้องการร้องเรียน สำหรับการติดตามผลการร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริต/คอร์รัปชั่น
โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และจะดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลด้วยความสุจริตใจ และไม่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐาน ชัดเจนเพียงพอ